Polityka prywatności

(English version below the Polish one)

Polityka prywatności Sklepu internetowego www.lazydaisy.eu

Informacje ogólne

Niniejszy dokument określa zasady Polityki prywatności w Sklepie internetowym (dalej jako „Sklep Internetowy”). Administratorem Sklepu internetowego jest Katarzyna Krajewska-Sycz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą POLKA Katarzyna Krajewska-Sycz wpisaną do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, pod adresem ul. Łokietkówny 7/9 92-418 Łódź NIP:7282556627, REGON:100690800.

Wyrazy użyte z dużej litery mają znaczenie nadane im w regulaminie niniejszego Sklepu Internetowego.

Dane osobowe zbierane przez Administratora Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej: RODO.

Administrator Sklepu internetowego dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych, a dotyczących Klientów Sklepu internetowego. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

Adresatem możliwości korzystania z Towarów i Usług dostępnych na stronie internetowej nie są dzieci poniżej 16 roku życia. Administrator danych osobowych nie przewiduje celowego gromadzenia danych dotyczących dzieci poniżej 16 roku życia.

Dane osobowe

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest:

POLKA Katarzyna Krajewska-Sycz, ul. Łokietkówny 7/9 92-418 Łódź

W sprawie Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem danych osobowych za pomocą:

• poczty elektronicznej: kontakt@lazydaisy.eu

• poczty tradycyjnej: ul. Łokietkówny 7/9 92-418 Łódź

• telefonu: +48515106188

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Administrator danych osobowych przetwarza Twoje dane osobowe w następujących celach i zakresie:

• podjęcia działań przed zawarciem umowy na Twoje żądanie (np. założenie konta), tj. dane podane w formularzu rejestracyjnym w Sklepie internetowym, tzn. adres e-mail oraz ustanowione hasło, płeć; jeżeli rejestracja Konta następuje za pośrednictwem zewnętrznej usługi uwierzytelniającej (np. Google+, Facebook) zbieramy Twoje imię i nazwisko, a jeżeli rejestrujesz się przy zakupie Towarów zbieramy Twoje imię i nazwisko i dane podane w celu realizacji zamówienia takie jak adres do wysyłki; w celu świadczenia Usług wymagających założenia Konta takich jak: prowadzenie historii zamówień, informowanie o statusie realizacji zamówienia, przetwarzamy Twoje dane podane w Koncie oraz przy zakupie Towarów;

• w celu świadczenia Usług niewymagających założenia Konta i zakupu Towaru, tj. przeglądanie stron www Sklepu Internetowego, wyszukiwarka Towarów, przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności w Sklepie internetowym, tzn. dane dotyczące przeglądanych przez Ciebie Towarów, dane dotyczące sesji Twojego urządzenia, systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID, adres IP;

• w celu wykonania umowy sprzedaży Towarów (np. doręczenia zamówionych Towarów), przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie przy zakupie Towarów, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, dane adresowe, dane dotyczące płatności, a jeżeli dokonujesz zakupu za pośrednictwem Konta, dodatkowo ustanowione hasło;

• w celu statystyk korzystania z poszczególnych funkcjonalności dostępnych w Sklepie internetowym, ułatwienia korzystania ze Sklepu internetowego oraz zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego Sklepu internetowego, przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności w Sklepie Internetowym oraz ilości czasu spędzanego na każdej z podstron w Sklepie internetowym, Twojej historii wyszukiwania, lokalizacji, adresie IP, ID urządzenia, danych dotyczących Twojej przeglądarki internetowej oraz systemu operacyjnego;

• w celu ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w postępowaniu sądowym i innymi organami egzekucyjnymi, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe podane przy zakupie Towarów lub założeniu Konta oraz inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia lub które wynikają z wymogu prawnego, nakazu sądowego lub innej procedury prawnej;

• w celu rozpatrywania reklamacji, skarg i wniosków oraz odpowiedzi na pytania Klientów, przetwarzamy podane przez Ciebie dane osobowe w formularzu kontaktowym, reklamacjach skargach i wnioskach, czy w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w innej formie oraz niektóre dane osobowe podane przez Ciebie w Koncie, jak również dane dotyczące zamówienia Towaru i innych świadczonych przez nas Usług będące przyczyną reklamacji, skargi czy wniosku oraz dane zawarte w dokumentach dołączonych do reklamacji, skarg i wniosków;

• w celu marketingu naszych Towarów i Usług oraz naszych klientów i partnerów, w tym remarketingu, w tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie przy utworzeniu Konta i jego aktualizacji, dane dotyczące Twojej aktywności w Sklepie internetowym w tym zamówień, które są rejestrowane i przechowywane za pośrednictwem plików cookies, a w szczególności historia zamówień, historia wyszukiwani, kliknięcia w Sklepie internetowym, daty logowania i rejestracji, historia i Twoja aktywność związana z naszą komunikacją z Tobą. W przypadku remarketingu, wykorzystujemy dane o Twojej aktywności w celu dotarcia do Ciebie z naszymi komunikatami marketingowymi poza Sklepem internetowym i korzystamy w tym celu z usług zewnętrznych dostawców. Usługi te polegają na wyświetlaniu naszych komunikatów na stronach internetowych innych niż Sklepu internetowego. Szczegóły na ten temat znajdziesz w zapisach dotyczących Plików cookies;

• w celu organizacji konkursów i programów lojalnościowych tj. powiadomień o zgromadzonych punktach, powiadomienia o wygranej oraz reklamowania naszej oferty, wykorzystujemy Twoje dane osobowe podane w Koncie oraz przy rejestracji w konkursie lub programie lojalnościowym. Szczegółowe informacje na ten temat podane są każdorazowo w warunkach uczestnictwa danego konkursu lub programu lojalnościowego;

• w celu badania rynku i opinii przez nas lub naszych partnerów, tj. informacje o zamówieniu, Twoje dane podane w Koncie lub podczas zakupu Towaru, adres e-mail. Dane zebrane w ramach badania rynku i badania opinii nie są przez nas wykorzystywane do celów reklamowych. Dokładne wskazówki podane są w informacji o danej ankiecie lub w miejscu, w którym wprowadzasz swoje dane.

 Kategorie odnośnych danych osobowych

Administrator danych osobowych przetwarza następujące kategorie odnośnych danych osobowych:

• dane kontaktowe;

• dane dotyczące aktywności w Sklepie internetowym;

• dane dotyczące zamówień w Sklepie internetowym;

• dane dotyczące reklamacji skarg i wniosków;

• dane dotyczące usług marketingowych.

Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie przez Ciebie wymaganych danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek świadczenia usług przez Administratora danych osobowych za pośrednictwem Sklepu internetowego.

Czas przetwarzania danych

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zamówień, usług, działań marketingowych oraz innych usług wykonywanych dla Klienta. Dane osobowe będą usunięte w następujących przypadkach:

• kiedy osoba, której dane dotyczą zwróci się o ich usunięcie lub wycofa udzieloną zgodę;

• kiedy osoba, której dane dotyczą nie podejmuje działań przez ponad 10 lat (kontakt nieaktywny);

• po uzyskaniu informacji, że przechowywane dane są nieaktualne lub niedokładne.

Niektóre dane w zakresie: adres e-mail, imię i nazwisko, mogą być przechowywane przez okres kolejnych 3 lat dla celów dowodowych, rozpatrywania reklamacji, skarg oraz roszczeń związanych z usługami świadczonymi przez Sklep internetowy – dane te nie będą wykorzystywane do celów marketingowych.

Dane dotyczące zamówień Towarów i usług płatnych, konkursów i programów lojalnościowych będą przechowywane przez okres 5 lat od daty dostarczenia zamówienia.

Dane dotyczące Klientów niezalogowanych przechowujemy przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na urządzeniach plików cookies lub do czasu ich usunięcia w urządzeniu Klienta przez Klienta.

Twoje dane osobowe dotyczące preferencji, zachowań i wyboru treści marketingowych mogą być wykorzystywane jako podstawa do podjęcia zautomatyzowanych decyzji w celu określenia możliwości sprzedażowych Sklepu internetowego.

Odbiorcy danych osobowych

Przekazujemy Twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:

• organom państwowym, np. prokuratura, Policja, GIODO, Prezes UOKiK, jeżeli się o to do nas zwrócą,

• dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu Sklepu internetowego np. w celu realizacji zamówienia. W zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, podmioty te działają na nasze zlecenie albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania, wykaz dostawców znajdziesz na stronie internetowej naszego Sklepu internetowego pod linkiem: https://cdn.shoplo.com/2988/files/lista-dostawcow-lazy-daisy.pdf

Prawa osoby, której dane dotyczą

Na podstawie RODO masz prawo do:

• żądania dostępu do swoich danych osobowych;

• żądania sprostowania swoich danych osobowych;

• żądania usunięcia swoich danych osobowych;

• żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

• żądania przenoszenia danych osobowych.

Administrator danych osobowych bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udziela Ci informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przez Ciebie żądaniem. W razie potrzeby termin miesięczny może być przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.

W każdym wypadku Administrator danych osobowych poinformuje Cię o takim przedłużeniu w terminie miesiąca od otrzymania żądania z podaniem przyczyn opóźnienia.

Prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO)

Masz prawo uzyskania od Administratora danych osobowych informacji czy Twoje dane osobowe są przetwarzane.

Jeżeli Administrator przetwarza Twoje dane osobowe masz prawo do:

• dostępu do danych osobowych;

• uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;

• uzyskania kopii swoich danych osobowych.

Jeśli chcesz zażądać dostępu do swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: kontakt@lazydaisy.eu.

Prawo do sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO)

Jeżeli Twoje dane osobowe są nieprawidłowe masz prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania Twoich danych osobowych.

Masz też prawo do żądania od Administratora uzupełnienia Twoich danych osobowych.

Jeśli chcesz zażądać sprostowania danych osobowych lub ich uzupełnienia, zgłoś swoje żądanie na adres: kontakt@lazydaisy.eu.

Jeżeli dokonałeś rejestracji w Sklepie Internetowym swoje dane osobowe możesz sprostować i uzupełniać samodzielnie po zalogowaniu się w Sklepie Internetowym.

Prawo do usunięcia danych osobowych, tzw. “prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO)

Masz prawo żądania od Administratora danych osobowych usunięcia swoich danych osobowych, gdy:

• Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

• wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę;

• Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

• wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych jest związane z marketingiem bezpośrednim;

• wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych lub stronę trzecią.

Pomimo zgłoszenia żądania usunięcia danych osobowych Administrator danych osobowych może przetwarzać Twoje dane dalej w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń o czym zostaniesz poinformowany/poinformowana.

Jeśli chcesz zażądać usunięcia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: kontakt@lazydaisy.eu

Prawo do zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO)

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

• kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – Administrator danych osobowych ograniczy przetwarzanie Twoich danych osobowych na czas pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych;

• gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych osobowych zażądasz ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;

• Twoje dane osobowe przestały być potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony Twoich roszczeń;

• gdy zgłosiłeś/zgłosiłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – do czasu stwierdzenia czy prawnie uzasadnione interesy po stronie Administratora danych osobowych są nadrzędne wobec podstaw wskazanych w Twoim sprzeciwie.

Jeśli chcesz zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: kontakt@lazydaisy.eu.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO)

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym profilowania, w związku z:

• przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych lub stronę trzecią;

• przetwarzaniem na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Jeśli chcesz zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, zgłoś swoje żądanie na adres: kontakt@lazydaisy.eu.

Prawo do żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO)

Masz prawo do otrzymania od Administratora danych osobowych swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłać je innemu administratorowi danych osobowych.

Możesz również zażądać, aby to Administrator danych osobowych przesłał bezpośrednio Twoje dane osobowe innemu administratorowi (o ile jest to technicznie możliwe).

Jeśli chcesz zażądać przeniesienia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: kontakt@lazydaisy.eu

Prawo do cofnięcia zgody

Możesz cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem.

Jeśli chcesz cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: kontakt@lazydaisy.eulub skorzystać z odpowiednich funkcjonalności w Koncie.

Skarga do organu nadzorczego

Jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza RODO masz prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

Pliki „cookies”

Informacje ogólne

Podczas przeglądania stron internetowych Sklepu internetowego są używane pliki „cookies”, zwane dalej Cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane w Twoim urządzeniu końcowym w związku korzystaniem ze Sklepu internetowego. Ich stosowanie ma na celu poprawne działanie stron internetowych Sklepu Internetowego.

Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Ciebie i dostosować Sklep internetowy indywidualnie do Twoich potrzeb.

Pliki „cookies” zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.

Bezpieczeństwo

Stosowane przez nas pliki „cookies” są bezpieczne dla Twoich urządzeń. W szczególności nie jest możliwe przedostanie się do Twoich urządzeń poprzez pliki „cookies” wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.

Rodzaje plików „cookies”

Stosujemy dwa rodzaje plików cookies:

• Cookies sesyjne: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Twojego urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia.

• Cookies trwałe: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Twojego urządzenia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia.

Cele

Wykorzystujemy także pliki „cookies” podmiotów zewnętrznych w następujących celach:

• konfiguracji Sklepu Internetowego;

• tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci Sklepu Internetowego korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics, których administratorem jest Google Inc z siedzibą w USA, Polityka ochrony prywatności Google jest dostępna pod następującymi linkami: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/, http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/;

• określania profilu Klienta w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy Google AdSense, którego administratorem jest Google Inc. z siedzibą w USA, Polityka ochrony prywatności Google jest dostępna pod następującymi linkami: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/, http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/.

• określania profilu Klienta w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy Google Adwords, którego administratorem jest Google Inc. z siedzibą w USA, Polityka ochrony prywatności Google jest dostępna pod następującymi linkami: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/, http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/.

• popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego Facebook.com, którego administratorem jest Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii, Polityka ochrony prywatności Facebook jest dostępna pod następującym linkiem: https://www.facebook.com/help/cookies/.

• popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego Instagram.com, którego administratorem jest Instagram LLC. z siedzibą w USA, Polityka ochrony prywatności Instagram.com dostępna jest pod następującym linkiem: https://help.instagram.com/155833707900388.

• popularyzacji Sklepu internetowego za pomocą serwisu YouTube LLC z siedzibą pod adresem: 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, Stany Zjednoczone, Polityka ochrony prywatności YouTube jest dostępna pod następującym linkiem: https://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/.

Aby poznać zasady korzystania z Cookies, zalecamy zapoznanie się politykami prywatności wyżej wskazanych firm.

Cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich preferencji. W tym celu mogą zostać zachowane informacje o sposobie poruszania się przez Ciebie w sieci lub czasie skorzystania ze strony internetowej.

Aby przeglądać i edytować informacje o Twoich preferencjach, gromadzonych przez sieć reklamową Google, możesz skorzystać z narzędzia zamieszczonego pod linkiem https://www.google.com/ads/preferences/.

Za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi, możesz samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez Cookies do Twojego urządzenia. Ustawienia te możesz zmienić tak, aby blokować automatyczną obsługę Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na Twoim urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Cookies dostępne są w ustawieniach Twojego oprogramowania (przeglądarki internetowej).


Privacy Policy

Privacy Policy of the online store www.lazydaisy.eu

General information

This document establishes the rules of the Privacy Policy of the Internet Store (hereinafter referred to as the „Online Store”), administered by Katarzyna Krajewska-Sycz, conducting business activity under the name POLKA Katarzyna Krajewska-Sycz Łokietkówny 7/9, 92-418 Łódź) which was entered in the register of entrepreneurs of the Central Register and Information on Economic Activity kept by the Minister of Development. (Łokietkówny 7/9, 92-418 Łódź)

NIP (The Tax Identification Number): 7282556627,

REGON (Company Registration Number):100690800.

Words used with a capital letter have the meaning given to them in the regulations of this Online Store.

Personal data collected by the Online Store Administrator are processed in accordance with the provisions of the Regulation 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27.04.2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free flow of such data and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (Official Journal of the EU L 119, p. 1), hereinafter referred to as: RODO.

The Administrator of the Online Store makes special efforts to protect the privacy and information provided to him and concerning the Customers of the Online Store. The Administrator carefully selects and uses the appropriate technical measures, including those of a programming and organizational nature, to ensure the protection of the processed data, in particular to protect the data against unauthorized access, disclosure, loss and destruction, unauthorized modification, as well as against their processing in violation of applicable laws.

The addressee able to use the Goods and Services available on the website does not include children under the age of 16. The Administrator of personal data does not collect the data regarding children under 16 years of age.

Personal data

Personal data administrator

The administrator of your personal data is:

POLKA Katarzyna Krajewska-Sycz, Łokietkówny 7/9,  92-418 Łódź.

You can contact the Personal Data Administrator regarding your personal data via:

– e-mail: kontakt@lazydaisy.eu

– post: Łokietkówny 7/9, 92-418 Łódź

– phone: +48515106188

Purposes and legal basis of personal data processing

The Personal Data Administrator processes your personal data for the following purposes and scope:

– to take action before concluding a contract at your request (e.g. creation of an account), i.e. data provided in the registration form in the Online Store, i.e. e-mail address and the established password, gender; if the registration of the Account is completed via an external authentication service (e.g. Google+, Facebook) we collect your name and surname, and if you register when purchasing Goods – we collect your name and surname and data provided for the purpose of order processing such as shipping address; in order to provide Services that require the establishment of an Account such as: maintaining order history or informing about order processing status, we process your data provided in the Account and when purchasing Goods;

– in order to provide Services that do not require the establishment of an Account and the purchase of Goods, i.e. browsing the web pages of the Online Store, searching for Goods, we process personal data concerning your activity in the Online Store, i.e. data concerning the Goods you browse, data concerning the session of your device, operating system, browser, location and unique ID or IP address;

– in order to perform the contract of sale of the Goods (e.g. delivery of the ordered Goods), we process personal data provided by you when you purchase the Goods, such as your name, e-mail address, address data, payment data, and if you make a purchase through an Account, additionally the established password;

– for the purpose of statistics on the use of the various functionalities available in the Online Store, to facilitate the use of the Online Store and to ensure the IT security of the Online Store, we process personal data concerning your activity in the Online Store and the amount of time spent on each sub-page in the Online Store, your search history, location, IP address, device ID, data concerning your web browser and operating system;

– for the purpose of establishing, investigating and enforcing claims and defending against claims in court proceedings and other enforcement authorities, we may process your personal data provided when you purchased Goods or set up an Account and other data necessary to prove the existence of a claim or which arises from a legal requirement, court order or other legal procedure;

– for the purpose of dealing with complaints, complaints and requests, and responding to customer inquiries, we process the personal data you provide in the contact form, complaints complaints and requests, or in order to respond to inquiries in another form, and certain personal data you provide in your Account, as well as data relating to the order of Goods and other Services provided by us that are the cause of the complaint, complaint or request, and data contained in the documents attached to the complaints, complaints and requests;

– for the marketing of our Goods and Services and our customers and partners, including remarketing, for which purpose we process personal data provided by you when you create an Account and update it, data regarding your activity on the Online Store including orders, which are recorded and stored via cookies, in particular order history, search history, clicks on the Online Store, login and registration dates, history and your activity related to our communication with you. In the case of remarketing, we use your activity data to reach you with our marketing communications outside the Online Store and we use third-party providers for this purpose. These services involve displaying our messages on websites other than the Online Store. Please see the Cookie records for details;

– for the purpose of organizing contests and launching loyalty programs, i.e. notifications of accumulated points, notification of winning or advertising our offer, we use your personal data provided in your Account in the process of registration for a contest or loyalty program. Detailed information on this subject is provided each time in the terms and conditions of participation of a given contest or loyalty program;

– for market research and opinion research conducted by our Store or our partners, i.e. order information, your data provided in the Account or when purchasing Goods, e-mail address. Data collected for market and opinion research is not used by the Store for advertising purposes. Exact instructions are given in the information about the respective survey or in the place where you enter your data.

 Categories of relevant personal data

The data controller processes the following categories of relevant personal data:

– contact data;

– data concerning activity in the Online Store;

– data regarding orders in the Online Store;

– data on complaints and requests;

– data on marketing services.

Voluntariness of providing personal data

The provision of the required personal data by you is voluntary and is a condition for the provision of services by the Personal Data Administrator through the Online Store.

Duration of data processing

Personal data will be processed for the period necessary for the fulfilment of orders, services, marketing activities and other services performed by the Store. Personal data will be deleted in the following cases:

– when the data subject requests their deletion or withdraws the consent given;

– when the data subject does not take action for more than 10 years (inactive account);

– after being informed that the stored data is outdated or inaccurate.

Data such as the e-mail address or first and last name may be stored for a further period of 3 years for evidential purposes, processing of complaints and claims related to the services provided by the Online Store – this type of data will not be used for marketing purposes.

Data on orders of Goods and paid services, contests and loyalty programs will be stored for a period of 5 years from the date of delivery of the order.

We store data on non-logged-in Customers for a period of time corresponding to the life cycle of cookies stored on the devices or until they are deleted on the Customer’s device by the Customer.

Your personal data regarding your preferences, behaviour and choice of marketing content may be used as a basis for automated decisions to determine the possibility of purchase in the Online Store.

Recipients of personal data

We process your personal data to the following categories of recipients:

– state authorities, e.g. prosecutor’s office, Police, GIODO  (Inspector General for the Protection of Personal Data), President of the UOKiK (Office of Competition and Consumer Protection), if they request it from us,

– service providers we use in the operation of the Online Store, e.g. for order processing. Depending on contractual arrangements and circumstances, these entities act on our behalf or independently determine the purposes and methods of processing.

A list of suppliers can be found on the website of our Online Store under the link:

https://cdn.shoplo.com/2988/files/lista-dostawcow-lazy-daisy.pdf

Rights of the data subject

Under the RODO (General Data Protection Regulation), you have the right to:

– request access to your personal data;

– request rectification of your personal data;

– request the deletion of your personal data;

– request restriction of the processing of your personal data;

– object to the processing of your personal data;

– request for transfer of personal data.

The Personal Data Administrator shall, without undue delay – and in any case within one month of receipt of the request – provide you with information on the actions taken with regard to your request. If necessary, the one-month period may be extended by another two months due to the complexity of the request or the number of requests.

In any case, the Personal Data Administrator will inform you of such extension within one month of receipt of the request, stating the reasons for the delay.

Right of access to personal data (Article 15 of General Data Protection Regulation – RODO)

You have the right to obtain information on whether your personal data is being processed from the Personal Data Administrator.

If the Administrator processes your personal data, you have the right to:

– access your personal data;

– obtain information about the purposes of the processing, the categories of personal data processed, the recipients or categories of recipients of that data, the intended period of storage of your data or the criteria for determining that period, your rights under the RODO and the right to lodge a complaint with a supervisory authority, the source of that data, automated decision-making, including profiling, and the safeguards applied in connection with the transfer of that data outside the European Union;

– obtain a copy including your personal data.

If you wish to request access to your personal data, submit your request to: kontakt@lazydaisy.eu.

Right to rectify your personal data (Article 16 of General Data Protection Regulation –  RODO)

If your personal data is inaccurate, you have the right to request to rectify your personal data by the Administrator.

You also have the right to request to have your personal data completed by the Administrator.

If you wish to request rectification of your personal data or supplementation, please submit your request to: kontakt@lazydaisy.eu.

If you have registered with the Online Store, you can correct and supplement your data on your own after logging in to the Online Store.

The right to delete personal data, the so-called „right to be forgotten” (Article 17 of General Data Protection Regulation – RODO).

You have the right to request the Administrator to delete your personal data when:

– your personal data are no longer necessary for the purposes for which they were collected or processed;

– You have withdrawn specific consent, to the extent that your personal data was processed based on your consent;

– your personal data was processed unlawfully

– you have objected to the processing of your personal data for direct marketing purposes, including profiling, to the extent that the processing of your personal data is related to direct marketing;

– you have lodged/raised an objection to the processing of your personal data in connection with processing necessary for the performance of a task carried out in the public interest or processing necessary for the purposes of legitimate interests pursued by the Administrator or by a third party.

Despite your request for erasure, the Personal Data Administrator may continue to process your data for the purpose of establishing, asserting or defending claims (of which you will be informed).

If you wish to request deletion of your personal data, submit your request to: kontakt@lazydaisy.eu

Right to request restriction of processing of your personal data (Article 18 of General Data Protection Regulation – RODO)

You have the right to request the restriction of the processing of your personal data when:

– you question the accuracy of your personal data – the Personal Data Administrator will restrict the processing of your personal data for a period of time that allows you to verify the accuracy of the data;

– when the processing of your data is unlawful, and instead of deleting your personal data, you request that the processing of your personal data need be restricted;

– your personal data is no longer needed for the purposes of processing, but it is needed to establish, assert or defend your claims;

– when you have objected to the processing of your personal data – until it is determined whether the legitimate interests on the part of the Personal Data Administrator override the grounds stated in your objection.

If you wish to request a restriction of the processing of your personal data, please submit your request to: kontakt@lazydaisy.eu.

Right to object to the processing of your personal data (Article 21 of General Data Protection Regulation – RODO)

At any time, you have the right to object to the processing of your personal data, including profiling, in connection with:

– processing necessary for the performance of a task carried out in the public interest, or processing necessary for the purposes of legitimate interests pursued by the Personal Data Administrator or by a third party;

– processing for direct marketing purposes.

If you wish to object to the processing of your personal data, please submit your request to: kontakt@lazydaisy.eu.

Right to request portability of your personal data (Article 20 of General Data Protection Regulation – RODO)

You have the right to receive your personal data from the Administrator in a structured, commonly used machine-readable format and send it to another Administrator.

You may also request the Personal Data Administrator to send your personal data directly to another Administrator (if technically possible).

If you wish to request the transfer of your personal data, submit your request to: kontakt@lazydaisy.eu

Right to withdraw the consent

You can withdraw the consent you have previously given for the processing of your personal data at any time.

Withdrawal of consent to process your personal data does not affect the lawfulness of processing carried out on the basis of your consent before its withdrawal.

If you wish to withdraw your consent to the processing of your personal data, please submit your request to: kontakt@lazydaisy.eu  or use the relevant functionalities in the Account.

Complaint to the supervisory authority

If you believe that the processing of your personal data violates the regulations of RODO,  you have the right to report a complaint with a supervisory authority, in particular in the Member State of your habitual residence, your place of work or the place where the alleged violation was committed.

In Poland, the supervisory authority under RODO is the General Inspector for Personal Data Protection (GIODO).

Cookies

General information

When you browse the web pages of the Online Store, „cookies” files are used, hereinafter referred to as „Cookies”, i.e. small text information that is stored on your terminal device in connection with the use of the Online Store. Their use is aimed at proper operation of the Internet Store’s websites.

These files allow us to identify the software used by you and customize the Online Store individually to your needs.

Cookies usually contain the name of the domain from which they come, the time they are stored on your device and the assigned value.

Security

The „cookies” we use are safe for your devices. In particular, it is not possible for viruses or other unwanted software or malware to enter your devices through cookies.

Types of „cookies”

We use two types of cookies:

Session cookies: these are stored on your device and remain there until the session of a given browser ends. The stored information is then permanently deleted from the memory of your device. The mechanism of session cookies does not allow us to collect any personal data or any confidential information from your device.

Persistent cookies: they are stored on your device and remain there until they are deleted. Ending the session of a given browser or switching off the device does not delete them from your device. The mechanism of persistent cookies does not allow any personal data or any confidential information to be collected from your device.

Aims

We also use third-party cookies for the following purposes:

– configuration of the Online Store;

– creating statistics that help to understand how the Internet Store’s customers use the websites, which allows to improve their structure and content through Google Analytics analytical tools, whose administrator is Google Inc. based in the USA.

Google’s privacy policy is available at the following links:

http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/

http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/;

– determining the Customer’s profile for the purpose of displaying content that suits the Customer’s individual preferences in advertising networks, using the Google AdSense online advertising tool, the administrator of which is Google Inc. based in the USA.

Google’s privacy policy is available at the following links:

 http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/,

 http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/;

– determining the Customer’s profile for the purpose of displaying content that suits the Customer’s individual preferences in advertising networks, using the Google AdWords Internet advertising tool, the administrator of which is Google Inc. based in the USA.

 Google’s privacy policy is available at the following links:

 http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/,

 http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/;

– popularization of the Online Store by means of the social networking site Facebook.com, whose administrator is Facebook Inc. based in the USA or Facebook Ireland based in Ireland.

Facebook’s privacy policy is available at the following link:

https://www.facebook.com/help/cookies/;

– popularization of the Online Store by means of the social network Instagram.com, the administrator of which is Instagram LLC. based in the USA.

Instagram.com’s Privacy Policy is available at the following link:

https://help.instagram.com/155833707900388;

– Popularization of the Online Store through YouTube LLC, headquartered at: 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, United States.

YouTube’s Privacy Policy is available at the following link:

https://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/.

To learn about the use of Cookies, we recommend reading the privacy policies of the above-mentioned companies.

Cookies may be used by advertising networks, in particular the Google network, to display ads tailored to your preferences. For this purpose, information about how you navigate the web or when you use the website may be stored.

To view and edit information about your preferences collected by the Google advertising network, you can use the tool provided at the link https://www.google.com/ads/preferences/.

Through your browser settings or through the configuration of the service, you can independently and at any time change the settings for Cookies, specifying the conditions under which Cookies are stored and accessed by your device. You can also change these settings so as to block the automatic handling of Cookies in the settings of your web browser or to inform about their placement on your device each time. More detailed information on the options and methods of using Cookies is available in the settings of your software (web browser).